ഒന്നേ ഒന്ന് നമുക്ക് ലക്ഷ്യം

2010, നവംബർ 25, വ്യാഴാഴ്‌ച

തിരുത്ത് ...

പാതിയിലേറെ കടന്ന് പോയിരിക്കുന്നു 
ഇന്നിയുച്ചവെയിലത്ത് തിരിഞ്ഞ് നോക്കുൻപ്പോൾ
തിരിച്ചറിയുന്നു ഞാൻ വഴി പിഴച്ചെന്ന്,
ആർക്കാണു പിഴച്ചെതെന്നറിയില്ലയിനിക്കിന്നും. 
പൊൻ നാരായത്തുൻബിനാലെൻ നാവിൽ 
ഹരിശ്രീ കുറിച്ചൊരാശനു പിഴച്ചുവോ? 
വാക്കുകൾ കൂട്ടിയെൻ കാതിലോതിടുന്നേരം. 
പിഴച്ചുവോ എന്മാതാവിനക്ഷരം.
കുഞ്ഞുകൈയ്യ് മുറുകെപ്പിടിപ്പിച്ച് പിച്ച
നടത്തിയനചച്ചനോ പിഴച്ചത്.?
അറിയില്ലയിനിക്കിന്നും.
ജീവിതമറിയാത്ത കാലത്ത് പകുത്ത് ഹ്യദയം 
കൊടുത്തൊരെൻ യൗവനത്തിനും പിഴച്ചുവോ?
എറ്റുവാൻ വയ്യാത്ത ഭാരങ്ങളത്രയും
ചുമലിലേറ്റിത്തന്നൊരാൾക്കോ പിഴച്ചത്?
അറിയില്ലയിനിക്കിന്നും,അറിയുന്നു തിരിഞ്ഞ് 
നടക്കുവാൻ തുടിക്കുന്നൊരെൻ ഹ്യത്തടം
വയ്യ,എഴുതിയും,ചൊല്ലിയും തന്നവരിന്നില്ല
പിച്ച നടക്കുവാൻ പിടിച്ച കൈകളും. 
പിഴച്ചെന്നറിഞ്ഞിട്ട് നട്ക്കുവാനിനി വയ്യ.. തിരുത്തുന്നു..!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...